چین موفق به پرتاب یک ماهواره رصد زمین به نام ” Gaofen-۱۲” به فضا شد. منبع:ایسنا