مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به پرونده‌ های روزنامه اقتصادی آسیا و هفته نامه نبض بازار در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران و به ریاست قاضی کاشانکی خبر داد. احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در رابطه با این موضوع بیان کرد: در جلسه امروز[…]

نوشته هیات منصفه مطبوعات روزنامه اقتصادی آسیا را مجرم دانست اولین بار در آموزشگاه رسانه. پدیدار شد.

منبع: آموزشگاه رسانه
http://amozeshgahresaneh.ir/fa/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3/