دریافت ۹ MB منبع:خبرگزاری مهر

نوشته کتک خوردن خبرنگار مکزیکی از ضدفمینیست‌ها اولین بار در آموزشگاه رسانه. پدیدار شد.

منبع: آموزشگاه رسانه
http://amozeshgahresaneh.ir/fa/%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%AF%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/