انرژی

اولویت یکسان در تامین نیاز آبی شهرستان‌های خراسان رضویبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاهری اظهار کرد: ما مکلف به تأمین نیاز آب شرب، کشاورزی و صنعت در تمام استان هستیم و این گونه نیست که تأمین آب مشهد بر شهرستان دیگری اولویت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در طرح بهره برداری بهینه از منابع آب هزار مسجد، قصد داریم پس از تأمین نیاز آب شرب، خدمات، صنعت و کشاورزی مدرن در منطقه، ۴۰ میلیون مترمکعب از آبی که سهم ایران است و از مرز خارج می‌شود را برای جبران بخشی از کسری آب مشهد استفاده کنیم.

وی افزود: در نشست بررسی و تعیین تکلیف آب‌های مرزی هزار مسجد مقرر شد اقدامات تکمیلی در بخش مطالعات هیدرولوژی و اقناع سازی جامعه محلی صورت گیرد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه