دسته‌بندی نشده

موج برگزاری مجامع در هفته پیش رو / پتروشیمی تندگویان به مجمع می‌روداخابر–مجمع عادی فوق العاده دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص عدم اخذ هزینه حق اشتراک

ولیز – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لطیف –  مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

کفرا– مجمع عادی فوق العاده اصلاح اساسنامه

شلعاب  – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

غشهد  – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

سپید – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خفنر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شگویا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غصینو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

دفارا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شپترو- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

تکنار – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

کرازی –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تپمپی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

شلرد- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فسبزوار– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

 

قچار– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

ثامان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سیستم –  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

فروی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

وتوکا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

فغدیر- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وتوصا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

فن افزار- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

 

دهدشت– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

خموتور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

بپاس – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

شفارا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کنور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

شاراک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

زفکا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

غمایه– مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره و حسابرس قانونی

 

 

سفید – مجمع عادی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

فرآور  – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

وملی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

شفا – مجمع فوق العاده اصلاح موادی از اساسنامه شرکت مستنداً به ابلاغیه شماره 125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار. 2- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد.

شبصیر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

ختراک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

پارتا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

تجلی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

تفارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه