دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت زراعت / آیا افزایش درآمد عملیاتی منتج به افزایش سود شرکت ها شد؟اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌‌های سود و زیان شامل بخش‌‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌‌های شرکت و درآمد‌‌های ناشی از فعالیت‌‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  •     پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  •     دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌‌های رقیب
  •     هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  •     تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامتر‌های تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۵۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰% افزایش پیدا کرده است.

در کنار رشد مقداری و نرخ فروش و در نتیجه رشد ۸۴٪ درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید سبب عدم تغییر در حاشیه سود خالص و عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰ ریال

شش ماهه:سود خالص ۷۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۲ ریال

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) طی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سودی شناسایی نکرده است.

اگرچه حاشیه سود عملیاتی شرکت به دلیل افزایش مقدار فروش حدود ۲۰% افزایش پیدا کرده است، افزایش هزینه ‌های مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سبب کاهش ۲۵٪ حاشیه سود خالص شد.

سه ماهه: سود خالص ۱۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

شرکت سپید ماکیان (سپید) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۲۳۵۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۰۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۱۰% افت داشتند که افزایش هزینه ‌های مالی و کاهش درآمد ‌های غیرعملیاتی از علت ‌های مهم آن به حساب می آیند.

سه ماهه: سود خالص ۲۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۳۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۵۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۸۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۳۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۷۰۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۵۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (زدشت) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۱۲۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶% افزایش  پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۸۹%) و ب‌های تمام شده انتسابی (۹۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نکرده است.

سه ماهه: سود خالص ۳۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۷۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۸۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۸۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۳۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۲۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۱۲۰ ریال

شرکت سیمرغ (سیمرغ) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۵۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱% کاهش  پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۷% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام حدود ۲۵% افت داشتند.

سه ماهه: سود خالص ۷۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۵۹ ریال

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۵۹۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۰۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نکرده است.  

سه ماهه: سود خالص ۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۹۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۱۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۲۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۷۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۲۹ ریال

شرکت کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۸۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تنها حدود ۵% افزایش داشتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۰۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۹۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۸۸ ریال

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد) طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سودی شناسایی نکرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، علیرغم رشد ۷۴% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن حدود ۱۰٪ کاهش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۴.۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۸ ریال

شش ماهه:سود خالص ۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (زبینا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۴۰۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، علیرغم رشد ۸۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن حدود ۲٪ کاهش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۲۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۶ ریال

شش ماهه:سود خالص ۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۲ ریال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (زمگسا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۲۶۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸% افزایش  پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۷۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و هزینه ‌های مالی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۲۸ ریال

شش ماهه:سود خالص ۶۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۰۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۸۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۹۹۹ ریال

سال مالی: سود خالص ۹۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۲۶۰ ریال

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۹۵۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افزایش  پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۱۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن حدود ۶٪ کاهش یافته اند.

سه ماهه: سود خالص ۹.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷.۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۳۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۵۸ ریال

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) طی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹سودی شناسایی نکرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، علیرغم رشد ۲۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش بسیار زیاد هزینه ‌های تولید(۲۵۲% رشد)، زیان عملیاتی و خالص شناسایی کرده است.

لازم به ذکر است که حاشیه زیان خالص و عملیاتی -۷۰% شناسایی شد که این عدد برای دوره مشابه سال پیش چیزی حدود ۴۰% بود.

سه ماهه: زیان خالص ۶۰ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۷۸۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۷۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۷۵%)  و ب‌های تمام شده انتسابی (۸۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نکرده است.

سه ماهه: سود خالص ۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۲۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۷۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۸۲ ریال

شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱,۵۴۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۹۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید، فروش و ب‌های تمام شده انتسابی، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نکرده است.

سه ماهه: سود خالص ۳۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۱ ریال

شش ماهه:سود خالص ۱۰۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۲۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۷۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۸۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۳۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۴۷ ریالمنبع اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − سه =

نوشته های مشابه