دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت پتروشیمی / تنها یک شرکت زیان دهاقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌‌های سود و زیان شامل بخش‌‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌‌های شرکت و درآمد‌‌های ناشی از فعالیت‌‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

•    پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت

•    دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌‌های رقیب

•    هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)

•    تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامتر‌های تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت پتروشیمی پارس (پارس) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۶۵ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۸۶۹ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های فروش و سایر هزینه ها، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن ۷% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۸۵۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۸۶۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۱ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶۰۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۰۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۷۸۶۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۴۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۵ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پتروشیمی مارون (مارون) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۳۶۳۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد تنها ۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۱۸%)  و هزینه ‌های مالی (۹۹۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن ۱۰% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۶۹۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۷۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۶۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۰۸۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۵۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۱۶۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۰۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۷۰۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۰۹۰۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷۰۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۶۳۰ ریال

شرکت پلیمر آریاساسول (آریا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۸۰۱۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های فروش (۱۷۰%)، سایر هزینه ها (۶۲۲%) و هزینه ‌های مالیاتی (۵۹۲۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۰% و ۷% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۸۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵۷۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۴۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۱۵۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۷۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۷۵۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۸۷۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۰۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۱۰۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۶۵۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۰۱۸ ریال

شرکت پتروشیمی نوری (نوری) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۸۹۳۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۶۵%)، هزینه ‌های مالی (۱۱۰۵%) و هزینه ‌های فروش (۲۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۹% و ۷% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۴۳۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۶۶۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۱۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷۵۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۸۱۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۳۵۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۸۰۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۷۹۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۹۳۱ ریال

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۵۴۴۸ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های فروش (۷۲%)، هزینه ‌های تولید (۸۶%) و هزینه ‌های مالیاتی (۵۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نکرده است..

سه ماهه: سود خالص ۲۰۷۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۳۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۹۲۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۰۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۶۹۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۷۷۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۷۳۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۲۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۷۸۱۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۳۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۴۴۸ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود

شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۸۹۷۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۵%) و هزینه ‌های فروش (۴۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۲۰% و ۱۷% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۹۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۵۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۵۷۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۶۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۲۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۳۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۱۵۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۹۷۳ ریال

شرکت پتروشیمی تندگویان (شگویا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۴۴۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۷%)، هزینه ‌های فروش (۲۳%) و سایر هزینه ها (۲۰۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۴% و ۶% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۹۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸۹۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۰۶۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۹۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۳۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۶۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۶۹ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۴۶۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۴۸ ریال

شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۱۰۶۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۹%) و هزینه ‌های فروش (۲۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۸% و ۵% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۶۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۳۰۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۰۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۱۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۲۴۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۹۸۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۹۳۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۲۱۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲۴۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۱۰۶۶ ریال

شرکت پتروشیمی خارک (شخارک) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۶۵۲۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۲۰% درآمد عملیاتی و کنترل سایر هزینه ها اعم از تولید و فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۳% و ۹% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۲۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۸۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۵۱۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۲۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۳۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۱۴۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴۹۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۹۱۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۵۲۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۵۲۱ ریال

شرکت پتروشیمی امیر کبیر (شکبیر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۱۷۵۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۲۲%) و سایر هزینه ها (۷۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۳% و ۱% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۵۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۲۸۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۷۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵۸۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۶۵۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۴۸۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۶۷۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۲۲۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۳۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۷۵۰ ریال

شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (شاراک) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۲۸۶۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۵۱%) و هزینه ‌های فروش (۳۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  هر کدام ۱۸% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۱۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۳۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۷۲۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶۰۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۱۳۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۳۰۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۸۶۴ ریال

شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۳۴۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت کاهش ۱۵% درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید (۴۰%)، افزایش هزینه ‌های فروش (۳۲%) و افزایش هزینه ‌های مالی (۱۵۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۱۷% و ۳۲% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۷۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۰۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۰۶۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۴۵ ریال

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (شیران) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۵۰۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۹۶۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۱۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۱۵۸%) و هزینه ‌های فروش (۱۴۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۹۶۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پترو شیمی غدیر (شغدیر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۸۶۶۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۱۲۵ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۵%)، هزینه ‌های مالیاتی (۱۹%) و هزینه ‌های فروش (۸۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱% و ۱۳% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۱۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۱۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۸۱۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۰۰۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۷۲۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۱۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۸۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۶۶۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۳۸۷۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۹۶۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۷% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۷%) و هزینه ‌های فروش (۵۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۷% و ۱۰% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۱۰۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۴۴۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۹۰۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۳۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۳۷۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۹۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۷۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۱۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۸۶%) و هزینه ‌های فروش (۴۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۰% و ۲۲% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۱۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۰۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۹ ریال

شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۶۱۵۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۲۷%)، سایر هزینه ‌هاى غیرعملیاتى (۲۰۳%) و هزینه ‌های فروش (۳۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۳۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۵۶۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۴۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۶۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۱۷۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۹۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۵۵۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۸۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۶۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۱۵۵ ریال

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۱۵۱ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۴۶۰ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۵۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۶۵%)، هزینه ‌های مالی (۵۵%) و هزینه ‌های فروش (۲۰۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۲% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۷۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۳۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۳۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۵۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۴۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۰۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۶۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۵۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پلی اکریل ایران (شپلی) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۵۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۸۴% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۹۵%)، سایر هزینه ها (۳۸%) و هزینه ‌های فروش (۶۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۰ ریال

شرکت نیروکلر( شکلر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۲۲۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۲۲ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۴% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۸%)، هزینه ‌های مالیاتی (۴۳%) و هزینه ‌های فروش (۵۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۲% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۲۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کلرپارس( کلر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۵۴۴۶ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۳۵۶ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۱% درآمد عملیاتی و کنترل سایر هزینه ها، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن  به ترتیب ۷% و ۱۰% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۳۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۲۰۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۰۳۲ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۵۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۲۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۴۴۶ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت معدنی املاح ایران (شاملا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۴۱۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۳۸۳ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۴% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۶%) و هزینه ‌های فروش (۳۵%)، حاشیه سود خالص آن  ۱۵% کاهش یافت. از طرفی با افزایش سود ناخالص و افزایش سایر درآمدها تغییری در حاشیه سود عملیاتی شرکت ایجاد نشد.

سه ماهه: سود خالص ۸۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۵۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۷۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۳۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۶۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۷۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۸۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۱۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کربن ایران (شکربن) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۲۷۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۷۸ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۷۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۸۰%)، هزینه ‌های مالیاتی (۳۲%) و هزینه ‌های فروش (۶۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۳% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۷۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۷۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۸۲۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۹۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۹۱%)، هزینه ‌های مالی (۱۰۰۷%) و هزینه ‌های فروش (۱۵۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷% و ۱% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۶۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۶۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۳۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۷۵ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۲۳ ریال

شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۵%) وهزینه ‌های فروش (۶۹%)، حاشیه سود خالص تنها ۱% کاهش و حاشیه سود عمایاتی آن ۴٪ رشد یافت.

سه ماهه: سود خالص ۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵ ریال

شرکت پتروشیمی آبادان (شپترو) طی دوره ۹ ماهه منتهی به۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۱۰۷۲ ریال شناسایی زیان کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت کاهش ۱۳% درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید (۲۲%)، افزایش سایرهزینه ها (۲۶۶%) و افزایش زیان عملیاتی (۶۸۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۵۸% کاهش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص ۱۵۴ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۱۲۹ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۲۸۰ ریال

شش ماهه: زیان خالص ۳۷۲ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۳۳۲ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۶۷۴ ریال

نه ماهه: زیان خالص ۵۹۱ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۵۳۳ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۱۰۷۲ ریال

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (شرنگی) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۱۶۴ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۵۸ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۱%) وهزینه ‌های فروش (۵۲%)، حاشیه سود خالص ۳٪ کاهش و حاشیه سود عملیاتی آن ۱٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۹.۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۴۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۶۲ ریال

سال مالی: سود خالص ۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۶۴ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۶۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۱%) وهزینه ‌های فروش (۳۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۹ ریال

شرکت دوده صنعتی پارس (شدوص) شرکت دوده صنعتی پارس (شدوص) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۹۲۷ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۸۳ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۴%) وهزینه ‌های فروش (۳۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۵۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۶۰ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۰۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۶۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۴۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۳۲ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۸۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۰۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۲۷ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت ملی شیمی کشاورز(شملی) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۶۱۵ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۹ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۲% درآمد عملیاتی و کنترل حداقلی سایر هزینه ها از جمله هزینه ‌های قروش و تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱% و۱% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵.۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۱۵ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنایع شیمیایی سینا (شسینا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۷۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۰% درآمد عملیاتی، درکنار افزایش هزینه ‌های تولید (۳۸%) و هزینه ‌های فروش (۵۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴% و ۲٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸.۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹.۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۵ ریال

سال مالی: سود خالص ۶۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۳ ریال

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۶۵۳۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۰% درآمد عملیاتی و کنترل حداقلی سایر هزینه ها از جمله هزینه ‌های فروش و تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۵۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۵۳۷ ریال

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۰۹۲ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۴۰ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۲%) وهزینه ‌های فروش (۳۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۳.۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴.۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷.۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹.۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۴۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۹۲ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت لعابیران (شلعاب) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۸۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۳% درآمد عملیاتی، درکنارافزایش هزینه ‌های تولید (۸۴%)، حاشیه سود عملیاتی ۴% افزایش یافت.

سه ماهه: سود خالص ۳.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶.۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷.۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۲ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۱ ریال

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید .

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه