دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت سیمانی / سیمانی ها بر قله فروش!اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  • پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  • دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
  • هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  • تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورتهای مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکتهای مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت سیمان اصفهان (سصفها) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۲۲۳۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۱% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های فروش (۱۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳% و ۵% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۳۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۳۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۳۰ ریال

شرکت سیمان تهران (ستران) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۳۱۵۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۹۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های فروش (۷۴%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۱% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۵۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۳۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۵۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۱۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۵۱ ریال

شرکت سیمان ساوه (ساوه) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۵۸۳۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۶% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۷۰%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۴% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۶۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۰۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۴۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۵۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۵۶۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۷۱۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۷۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۹۸۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۰۲۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۸۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۸۳۸ ریال

شرکت سیمان خوزستان (سخوز) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۷۱۹۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۶% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۵۲%) و هزینه های فروش (۴۷%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۰% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۵۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۲۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۹۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۷۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۱۳۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۰۰۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۶۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۱۹۰ ریال

شرکت سیمان ابیک (سآبیک) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۵۰۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۰% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۳۶%) و هزینه های فروش (۸%) همراه بود، حاشیه سود خالص تغییر نکرده اما حاشیه سود عملیاتی آن ۴% افزایش یافت.

سه ماهه: سود خالص ۱۵۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۳۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۶۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۴۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۴۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۵۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۷۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۷۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۴۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۰۸ ریال

شرکت سیمان مازندران (سمازن) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۶۰۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۹% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۱۹%) همراه بود، حاشیه سود خالص ۱۲% افزایش یافت اما حاشیه سود عملیاتی تغییری نداشت.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۰۷ ریال

شرکت سیمان فارس نو (سفانو) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۱۷۸۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۰۴% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۶۳%) و هزینه های فروش (۳۱۱٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳% و ۹٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۵۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۳۱۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۷۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۶۱۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۵۸۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۴۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۷۸۱ ریال

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۱۸۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۸% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۷۷%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۹۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۸۷ ریال

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۹۴۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۰۳% درآمد عملیاتی که با افزایش اندک هزینه های تولید (۱۳%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳۳% و ۳۱٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۴۲ ریال

شرکت سیمان هرمزگان (سهرمز) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۱۲۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۲۰۵ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۶% درآمد عملیاتی و کنترل نسبی هزینه های فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۴٪ و ۲۱% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۲۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۳۵۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت ۳% درآمد عملیاتی که با کاهش هزینه های تولید (۲۴%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۶٪ و ۱۳٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۸۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۵۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۵۱ ریال

شرکت سیمان ارومیه (ساروم) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۵۵۴۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۵۵۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۴۲%) و هزینه های فروش (۷۴%)، حاشیه سود خالص ۶% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود عملیاتی شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۱۱۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۹۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۱۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۱۷۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۴۰۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۳۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۰۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۵۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۵۴۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ به ازای هرسهم ۲۰۱۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۱% درآمد عملیاتی در کنار کاهش هزینه های فروش (۲۵%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۱۳ ریال

شرکت سیمان داراب (ساراب) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۲۵۴۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۷۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۷%) و هزینه های فروش (۲۷۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۸% و ۳% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۹۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۹۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۱۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۲۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۴۹ ریال

شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۳۱۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۹۶ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۴% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۷۹%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۵٪ و ۱۰% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۱۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سصوفی) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۸۱۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۹% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۶۳%) و هزینه های فروش (۷۱٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۱۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۶۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۱۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۴۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۷۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۱۸ ریال

شرکت سیمان شرق (سشرق) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۰۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۱%) و هزینه های فروش (۷۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲ و ۱۵ درصد کاهش را تجربه کردند.

سه ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۰ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۳۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۲ ریال

شرکت سیمان فارس (سفار) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۰۳۹۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۳۹%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۲% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۶۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۰۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴۲۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۸۸۷ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۳۹۵ ریال

شرکت سیمان شاهرود (سرود) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۴۹۷۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۱%) و هزینه های فروش (۱۹۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۹% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۹۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۳۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۰۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۱۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۰۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۷۴۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۰۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۹۷۲ ریال

شرکت سیمان اردستان (اردستان) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۲۵۱۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۹% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۲۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۷۲%) و هزینه های فروش (۴۴۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۵۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۲۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۱۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۸۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۶۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۱۴ ریال

شرکت سیمان شمال (سشمال) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۰۲۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۷۳ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۹% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۷% درآمد عملیاتی، افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی (۱۱۸%) و کنترل نسبی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۵۱٪ و ۴% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۷۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۲۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (ساربیل) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۳۹۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۳% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۵۵%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹% و ۷% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۹۹ ریال

شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۷۱%) و هزینه های فروش (۴۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۵ و ۱۶ درصد کاهش پیدا کردند.

سه ماهه: سود خالص ۱۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹.۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶.۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۴ ریال

شرکت سیمان ایلام (سیلام) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۲ به ازای هرسهم ۲۵۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۳۶%) و هزینه های فروش (۲۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۵ ریال

شرکت سیمان کردستان (سکرد) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۷۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت ۱۰% درآمد عملیاتی، به علت کاهش هزینه های فروش (۴۹%) و کنترل نسبی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۲ درصد افزایش را تجربه کردند.

سه ماهه: سود خالص ۳۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۷۶ ریال

شرکت سیمان بجنورد (سبجنو) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۷۳۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۱۹%) وهزینه های مالیاتی (۱۱٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳% و ۲٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۷۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۲۱ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۴۹۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۹۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۵۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۲۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۷۳۱ ریال

شرکت سیمان خاش (سخاش) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۱۶۱۱ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۴۸%) و هزینه های فروش (۶۲%)، حاشیه سود عملیاتی ۲% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود خالص  شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص ۵۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۰۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۰۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۱۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۶۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۲۶۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۳۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۶۱۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سیمان خزر (سخزر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۴۶۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۲۲%) وهزینه های فروش (۹۲٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که به ترتیب ۲% و ۳٪ بود.

سه ماهه: سود خالص ۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۱۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۸۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۸۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۳۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۹۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۷۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۴۶۶ ریال

شرکت صنایع سیمان غرب (سغرب) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۸۹۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۷۲%) وهزینه های فروش (۳۲٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که به ترتیب ۳% و ۱٪ بود.

سه ماهه: سود خالص ۵۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۹۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۰۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۱۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۹۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۸۹۵ ریال

شرکت سیمان قاین (سقاین) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۹۵۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۵%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۵% و ۴٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۸۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۹۸۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴۸۵ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۹۵۳ ریال

شرکت سیمان بهبهان (سبهان) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۷۳۵۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۳۳%) و هزینه های فروش (۳۶%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۲% و ۴٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۳۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۲۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۷۰۷ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۴۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۳۵۹ ریال

شرکت سیمان باقران (سباقر) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۱۱۲۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۷% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۵%) و هزینه های فروش (۱۰۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۶ و ۸ درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۴۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۰۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۲۸ ریال

شرکت سیمان سفید نی ریز (سنیر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۸۶۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۰% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۲۱%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۹% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸.۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۰۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۷۲ ریال

سال مالی: سود خالص ۶۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۸۶۸ ریال

شرکت سیمان دورود (سدور) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۲۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۰%) و هزینه های فروش (۵۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴% و ۸% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴.۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵.۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۴۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۹۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۲۲ ریال

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید .

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه