دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت دارو / افزایش نرخ فروش انواع دارو!اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  • پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  • دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
  • هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  • تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورتهای مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی (دعبید) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 421 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 568 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 435% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 85% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (59%)، هزینه های مالی (91%) و هزینه های فروش (53٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 10 و 8 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 568 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 794 میلیارد تومان… سود هر سهم 421 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی دانا (ددانا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 4949 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 58% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (87%)، هزینه های مالی (62%) و هزینه های فروش (48٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 6 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 206 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 297 میلیارد تومان… سود هر سهم 859 ریال

شش ماهه: سود خالص 390 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 576 میلیارد تومان… سود هر سهم 1627 ریال

نه ماهه: سود خالص 849 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1232 میلیارد تومان… سود هر سهم 0 ریال

سال مالی: سود خالص 1187 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1571 میلیارد تومان… سود هر سهم 4949 ریال

شرکت کارخانجات داروپخش (دارو) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 3299 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 857 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 31% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (28%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 1 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 92 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 182 میلیارد تومان… سود هر سهم 615 ریال

شش ماهه: سود خالص 303 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 528 میلیارد تومان… سود هر سهم 2026 ریال

نه ماهه: سود خالص 555 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 943 میلیارد تومان… سود هر سهم 3705 ریال

سال مالی: سود خالص 857 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1301 میلیارد تومان… سود هر سهم 3299 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت توزیع داروپخش (دتوزیع) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 4485 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 807 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 62% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (63%) و هزینه های فروش (79%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص 120 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 193 میلیارد تومان… سود هر سهم 1001 ریال

شش ماهه: سود خالص 318 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 495 میلیارد تومان… سود هر سهم 2654 ریال

نه ماهه: سود خالص 584 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 893 میلیارد تومان… سود هر سهم 4869 ریال

سال مالی: سود خالص 807 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1133 میلیارد تومان… سود هر سهم 4485 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پخش هجرت (هجرت) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 4063 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 650 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 76% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (80%) و هزینه های فروش (57%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص 83 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 122 میلیارد تومان… سود هر سهم 832 ریال

شش ماهه: سود خالص 252 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 357 میلیارد تومان… سود هر سهم 2522 ریال

نه ماهه: سود خالص 451 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 638 میلیارد تومان… سود هر سهم 4515 ریال

سال مالی: سود خالص 650 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 873 میلیارد تومان… سود هر سهم 4063 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی اکسیر (دلر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 3517 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 791 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 20% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (35%)، هزینه‌های فروش (16%) و هزینه های مالی (86%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 7% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 163 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 233 میلیارد تومان… سود هر سهم 1455 ریال

شش ماهه: سود خالص 353 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 505 میلیارد تومان… سود هر سهم 1572 ریال

نه ماهه: سود خالص 538 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 787 میلیارد تومان… سود هر سهم 2395 ریال

سال مالی: سود خالص 791 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1092 میلیارد تومان… سود هر سهم 3517 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت البرز دارو(دالبر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1082 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 711 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 59% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (70%) و هزینه های مالی (25%)، حاشیه سود خالص آن تغییری نداشت اما حاشیه سود عملیاتی شرکت 4% کاهش یافت.

سه ماهه: سود خالص 140 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 168 میلیارد تومان… سود هر سهم 455 ریال

شش ماهه: سود خالص 276 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 391 میلیارد تومان… سود هر سهم 604 ریال

نه ماهه: سود خالص 471 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 683 میلیارد تومان… سود هر سهم 717 ریال

سال مالی: سود خالص 711 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 911 میلیارد تومان… سود هر سهم 1082 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پارس دارو (دپارس) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 2007 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 190 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 61% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (73%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییری پیدا نکردند.

سه ماهه: سود خالص 31 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 51 میلیارد تومان… سود هر سهم 336 ریال

شش ماهه: سود خالص 100 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 161 میلیارد تومان… سود هر سهم 1057 ریال

نه ماهه: سود خالص 190 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 297 میلیارد تومان… سود هر سهم 2007 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی فارابی (دفارا) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1353 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 216 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 480% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 119% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (93%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 12 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 9.8 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 24 میلیارد تومان… سود هر سهم 62 ریال

شش ماهه: سود خالص 49 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 119 میلیارد تومان… سود هر سهم 310 ریال

نه ماهه: سود خالص 216 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 332 میلیارد تومان… سود هر سهم 1353 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (دفرا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 3812 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 58% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (60%) همراه بود، حاشیه سود خالص 4 درصد افزایش یافت اما تغییری در حاشیه سود عملیاتی شرکت شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 80 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 94 میلیارد تومان… سود هر سهم 574 ریال

شش ماهه: سود خالص 187 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 228 میلیارد تومان… سود هر سهم 1336 ریال

نه ماهه: سود خالص 320 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 385 میلیارد تومان… سود هر سهم 2290 ریال

سال مالی: سود خالص 533 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 553 میلیارد تومان… سود هر سهم 3812 ریال

شرکت داروسازی اسوه (داسوه) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 4835 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 36% درآمد عملیاتی که با کاهش هزینه های فروش (17%) همراه بود، حاشیه سود خالص 6 درصد افزایش یافت اما افزایش هزینه های تولید (48%) باعث کاهش 4% حاشیه سود عملیاتی شرکت شد.

سه ماهه: سود خالص 83 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 44 میلیارد تومان… سود هر سهم 1110 ریال

شش ماهه: سود خالص 160 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 120 میلیارد تومان… سود هر سهم 2141 ریال

نه ماهه: سود خالص 249 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 240 میلیارد تومان… سود هر سهم 3333 ریال

سال مالی: سود خالص 362 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 309 میلیارد تومان… سود هر سهم 4835 ریال

شرکت داروسازی شهید قاضی (دقاضی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 2770 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 470 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 95% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 95% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (111%)، حاشیه سود عملیاتی آن 4 درصد کاهش یافت اما تغییری در حاشیه سود خالص آن شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 90 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 122 میلیارد تومان… سود هر سهم 1063 ریال

شش ماهه: سود خالص 194 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 266 میلیارد تومان… سود هر سهم 2284 ریال

نه ماهه: سود خالص 318 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 434 میلیارد تومان… سود هر سهم 1872 ریال

سال مالی: سود خالص 470 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 590 میلیارد تومان… سود هر سهم 2770 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی جابر ابن حیان (دجابر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1714 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 44% درآمد عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی (89%) که با افزایش هزینه های فروش (62%) همراه بود، حاشیه سود خالص 3 درصد افزایش یافت اما افزایش هزینه های تولید (68%) باعث کاهش 23% حاشیه سود عملیاتی شرکت شد.

سه ماهه: سود خالص 69 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 13 میلیارد تومان… سود هر سهم 305 ریال

شش ماهه: سود خالص 147 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 62 میلیارد تومان… سود هر سهم 650 ریال

نه ماهه: سود خالص 183 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 124 میلیارد تومان… سود هر سهم 809 ریال

سال مالی: سود خالص 388 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 62 میلیارد تومان… سود هر سهم 1714 ریال

شرکت لابراتوارهای رازک (درازک) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1165 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 244 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 31% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (34%) و هزینه های مالی (21%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 11 و 3 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 135 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 84 میلیارد تومان… سود هر سهم 1519 ریال

شش ماهه: سود خالص 242 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 260 میلیارد تومان… سود هر سهم 2732 ریال

نه ماهه: سود خالص 244 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 428 میلیارد تومان… سود هر سهم 1165 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی ابوریحان (دابور) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 5345 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 40% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (39%) و هزینه‌های مالی (19%)، تغییری در حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 81 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 134 میلیارد تومان… سود هر سهم 907 ریال

شش ماهه: سود خالص 242 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 371 میلیارد تومان… سود هر سهم 2696 ریال

نه ماهه: سود خالص 330 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 524 میلیارد تومان… سود هر سهم 1842 ریال

سال مالی: سود خالص 481 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 686 میلیارد تومان… سود هر سهم 5345 ریال

شرکت لابراتوارهای سینادارو (دسینا) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 2724 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 46% درآمد عملیاتی که با کاهش هزینه های فروش (10%) همراه بود، حاشیه سود خالص آن تغییری نکرده اما به علت افزایش هزینه های تولید (71%) حاشیه سود عملیاتی شرکت 5 درصد کاهش را تجربه کرد

سه ماهه: سود خالص 29 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 47 میلیارد تومان… سود هر سهم 367 ریال

شش ماهه: سود خالص 88 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 131 میلیارد تومان… سود هر سهم 1108 ریال

نه ماهه: سود خالص 217 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 293 میلیارد تومان… سود هر سهم 2724 ریال

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 6542 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 37% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (58%)، هزینه های مالیاتی (31%) و هزینه های فروش (31٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 8 و 7 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 101 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 120 میلیارد تومان… سود هر سهم 1414 ریال

شش ماهه: سود خالص 224 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 277 میلیارد تومان… سود هر سهم 3146 ریال

نه ماهه: سود خالص 296 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 382 میلیارد تومان… سود هر سهم 4146 ریال

سال مالی: سود خالص 467 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 584 میلیارد تومان… سود هر سهم 6542 ریال

شرکت سبحان دارو (دسبحان) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1047 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 380 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 111% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 71% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (50%) و هزینه‌های مالی (81%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 6 و 8 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 64 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 63 میلیارد تومان… سود هر سهم 264 ریال

شش ماهه: سود خالص 160 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 232 میلیارد تومان… سود هر سهم 660 ریال

نه ماهه: سود خالص 259 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 399 میلیارد تومان… سود هر سهم 714 ریال

سال مالی: سود خالص 380 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 537 میلیارد تومان… سود هر سهم 1047 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی زهراوی (دزهراوی) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 34 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 10 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 7% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (19%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 9 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص 19 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 888 میلیون تومان… زیان هر سهم 60 ریال

شش ماهه: سود خالص 8.7 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 55 میلیارد تومان… سود هر سهم 27 ریال

نه ماهه: سود خالص 10 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 98 میلیارد تومان… سود هر سهم 34 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پخش رازی (درازی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 2729 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 44% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (43%) و هزینه های فروش (51%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت تغییری نداشتند.

سه ماهه: سود خالص 15 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 49 میلیارد تومان… سود هر سهم 158 ریال

شش ماهه: سود خالص 63 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 151 میلیارد تومان… سود هر سهم 633 ریال

نه ماهه: سود خالص 166 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 328 میلیارد تومان… سود هر سهم 1662 ریال

سال مالی: سود خالص 272 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 493 میلیارد تومان… سود هر سهم 2729 ریال

شرکت داروسازی کاسپین تأمین (کاسپین) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 2340 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 327 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 42% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (46%) و هزینه های مالیاتی (61%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییری را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص 57 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 105 میلیارد تومان… سود هر سهم 814 ریال

شش ماهه: سود خالص 158 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 259 میلیارد تومان… سود هر سهم 2259 ریال

نه ماهه: سود خالص 230 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 384 میلیارد تومان… سود هر سهم 1644 ریال

سال مالی: سود خالص 327 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 501 میلیارد تومان… سود هر سهم 2340 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی امین (دامین) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 478 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 263 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 138% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 89% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (75%) و هزینه های مالی (69%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 5 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 23 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 49 میلیارد تومان… سود هر سهم 59 ریال

شش ماهه: سود خالص 82 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 147 میلیارد تومان… سود هر سهم 211 ریال

نه ماهه: سود خالص 157 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 267 میلیارد تومان… سود هر سهم 286 ریال

سال مالی: سود خالص 263 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 402 میلیارد تومان… سود هر سهم 478 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت شیمی دارویی داروپخش (دشیمی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 3207 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 288 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 129% درآمد عملیاتی؛ به علت افزایش هزینه های تولید (178%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 6 و 10 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 37 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 50 میلیارد تومان… سود هر سهم 827 ریال

شش ماهه: سود خالص 90 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 132 میلیارد تومان… سود هر سهم 1006 ریال

نه ماهه: سود خالص 185 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 261 میلیارد تومان… سود هر سهم 4076 ریال

سال مالی: سود خالص 288 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 372 میلیارد تومان… سود هر سهم 3207 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 9207 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 60% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (28%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 10 و 9 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 66 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 84 میلیارد تومان… سود هر سهم 2227 ریال

شش ماهه: سود خالص 151 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 172 میلیارد تومان… سود هر سهم 5053 ریال

نه ماهه: سود خالص 209 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 247 میلیارد تومان… سود هر سهم 6972 ریال

سال مالی: سود خالص 276 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 319 میلیارد تومان… سود هر سهم 9207 ریال

شرکت صنعتی کیمیدارو (دکیمی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 3605 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۹۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (165%) و هزینه‌های مالی (43%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 9 و 19 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 53 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 62 میلیارد تومان… سود هر سهم 937 ریال

شش ماهه: سود خالص 94 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 86 میلیارد تومان… سود هر سهم 1643 ریال

نه ماهه: سود خالص 220 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 253 میلیارد تومان… سود هر سهم 3821 ریال

سال مالی: سود خالص 207 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 192 میلیارد تومان… سود هر سهم 3605 ریال

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (دلقما) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 290 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 900% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 212% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (200%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 17 و 8 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 104 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 11 میلیارد تومان… سود هر سهم 155 ریال

شش ماهه: سود خالص 137 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 56 میلیارد تومان… سود هر سهم 204 ریال

نه ماهه: سود خالص 170 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 111 میلیارد تومان… سود هر سهم 253 ریال

سال مالی: سود خالص 195 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 151 میلیارد تومان… سود هر سهم 290 ریال

شرکت داروئی ره آورد تامین (درهآور) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 9709 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 242 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 142% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 139% درآمد عملیاتی؛ به علت افزایش هزینه های تولید (191%)، حاشیه سود خالص تغییری نداشته اما حاشیه سود عملیاتی آن 7 درصد کاهش یافت.

سه ماهه: سود خالص 34 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 48 میلیارد تومان… سود هر سهم 1376 ریال

شش ماهه: سود خالص 76 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 106 میلیارد تومان… سود هر سهم 3055 ریال

نه ماهه: سود خالص 150 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 193 میلیارد تومان… سود هر سهم 6029 ریال

سال مالی: سود خالص 242 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 288 میلیارد تومان… سود هر سهم 9709 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 957 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2800% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 163% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (119%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 20 و 18 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص 9.9 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 6.5 میلیارد تومان… زیان هر سهم 59 ریال

شش ماهه: زیان خالص 9.9 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 22 میلیارد تومان… زیان هر سهم 59 ریال

نه ماهه: سود خالص 111 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 188 میلیارد تومان… سود هر سهم 657 ریال

سال مالی: سود خالص 162 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 232 میلیارد تومان… سود هر سهم 957 ریال

شرکت دارو سازی زاگرس فارمد پارس (ددام) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 712 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 4% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (24%) و هزینه‌های فروش (43%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 12 و 16 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 33 میلیارد تومان… سود هر سهم 186 ریال

شش ماهه: سود خالص 48 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 74 میلیارد تومان… سود هر سهم 421 ریال

نه ماهه: سود خالص 65 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 105 میلیارد تومان… سود هر سهم 0 ریال

سال مالی: سود خالص 81 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 122 میلیارد تومان… سود هر سهم 712 ریال

شرکت روزدارو (دروز) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 529 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 132% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (129%) و هزینه‌های مالی (95%)، حاشیه سود خالص 18 درصد کاهش یافت اما حاشیه سود عملیاتی 2 درصد رشد را تجربه کرد.

سه ماهه: سود خالص 128 میلیون تومان…. سود عملیاتی 8.9 میلیارد تومان… سود هر سهم 2 ریال

شش ماهه: سود خالص 1.6 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 31 میلیارد تومان… سود هر سهم 23 ریال

نه ماهه: سود خالص 17 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 65 میلیارد تومان… سود هر سهم 254 ریال

سال مالی: سود خالص 37 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 113 میلیارد تومان… سود هر سهم 529 ریال

شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 335 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 584% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 79% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (69%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 5 و 9 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 3 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 15 میلیارد تومان… سود هر سهم 35 ریال

شش ماهه: سود خالص 9 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 35 میلیارد تومان… سود هر سهم 107 ریال

نه ماهه: سود خالص 17 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 73 میلیارد تومان… سود هر سهم 210 ریال

سال مالی: سود خالص 28 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 89 میلیارد تومان… سود هر سهم 335 ریال

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 192 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 25 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 628% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 125% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (122%)، هزینه های مالی (15%) و هزینه های فروش (206٪) همراه بود، حاشیه سود خالص 9 درصد افزایش یافت اما حاشیه سود عملیاتی تغییری را تجربه کرده است.

سه ماهه: سود خالص 25 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 53 میلیارد تومان… سود هر سهم 192 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت ایران دارو (دیران) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 199 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 14% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (32%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 7 و 10 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 17 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 34 میلیارد تومان… سود هر سهم 199 ریال

شرکت کی بی سی (کی بی سی) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 2249 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 110 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 431% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت 55% درآمد عملیاتی، به علت افزایش درآمدهای سرمایه گذاری (1296%) و کاهش هزینه های تولید (61%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 93 و 10 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 110 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 22 میلیارد تومان… سود هر سهم 2249 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت تولید و صادرات ریشمک (ریشمک) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 486 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2214% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 713% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (528%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 38 و 22 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 14 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 14 میلیارد تومان… سود هر سهم 486 ریال

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (دبالک) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 274 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 21 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 55% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (118%) و هزینه های مالی (152%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی شرکت به ترتیب 4 و 5 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 39 میلیارد تومان… سود هر سهم 274 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت داروسازی آوه سینا (داوه) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 239 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 16 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 155% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 20% درآمد عملیاتی و کاهش 4 درصدی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 10 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 28 میلیون تومان…. سود عملیاتی 80 میلیون تومان… سود هر سهم 0 ریال

شش ماهه: سود خالص 9.1 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 14 میلیارد تومان… سود هر سهم 131 ریال

نه ماهه: سود خالص 16 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 25 میلیارد تومان… سود هر سهم 239 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه