دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره گروه محصولات مواد غذایی / غنوش و ثبت یک عدد عجیب!اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  • پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  • دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
  • هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  • تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت صنعتی پارس مینو (غپینو) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 485 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 276% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 109% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (53%) و هزینه های فروش (440٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 9 و 10 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 93 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 134 میلیارد تومان… سود هر سهم 104 ریال

شش ماهه: سود خالص 210 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 295 میلیارد تومان… سود هر سهم 234 ریال

نه ماهه: سود خالص 349 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 495 میلیارد تومان… سود هر سهم 388 ریال

سال مالی: سود خالص 436 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 594 میلیارد تومان… سود هر سهم 485 ریال

شرکت گلوکوزان (غگل) طی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 120 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 120 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 32% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (33%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 2٪ و 1% کاهش یافته است.

سه ماهه: سود خالص 48 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 70 میلیارد تومان… سود هر سهم 79 ریال

شش ماهه: سود خالص 120 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 169 میلیارد تومان… سود هر سهم 120 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت زر ماکارون (غزر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 451 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 810 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 102% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (131%) و هزینه های فروش (38%)، حاشیه سود عملیاتی 4% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود خالص شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 221 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 280 میلیارد تومان… سود هر سهم 276 ریال

شش ماهه: سود خالص 298 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 391 میلیارد تومان… سود هر سهم 373 ریال

نه ماهه: سود خالص 426 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 563 میلیارد تومان… سود هر سهم 538 ریال

سال مالی: سود خالص 810 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 887 میلیارد تومان… سود هر سهم 451 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت گروه تولیدی مهرام (غمهرا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1010 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 191 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 94% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (96%) و هزینه های فروش (70%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص 26 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 48 میلیارد تومان… سود هر سهم 269 ریال

شش ماهه: سود خالص 70 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 126 میلیارد تومان… سود هر سهم 706 ریال

نه ماهه: سود خالص 131 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 214 میلیارد تومان… سود هر سهم 693 ریال

سال مالی: سود خالص 191 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 270 میلیارد تومان… سود هر سهم 1010 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 91 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 55 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 52% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (75%) و هزینه های فروش (90%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 9 و 12 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 26 میلیارد تومان… سود هر سهم 47 ریال

شش ماهه: سود خالص 38 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 54 میلیارد تومان… سود هر سهم 85 ریال

نه ماهه: سود خالص 55 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 75 میلیارد تومان… سود هر سهم 91 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان (غدانه) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 415 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 137% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 188% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (193%) و هزینه های فروش (133%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام 2% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 22 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 33 میلیارد تومان… سود هر سهم 415 ریال

شرکت نوش پونه مشهد (غپونه) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1119 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 100 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 108% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (104%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 1 و 2 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 14 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 18 میلیارد تومان… سود هر سهم 221 ریال

شش ماهه: سود خالص 44 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 60 میلیارد تومان… سود هر سهم 688 ریال

نه ماهه: سود خالص 63 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 85 میلیارد تومان… سود هر سهم 995 ریال

سال مالی: سود خالص 100 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 106 میلیارد تومان… سود هر سهم 1119 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (غچین) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 325 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 69 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 15% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (31%)، سایر هزینه ها (138%) و هزینه های فروش (23%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 11 و 2 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 44 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 35 میلیارد تومان… سود هر سهم 527 ریال

شش ماهه: سود خالص 52 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 47 میلیارد تومان… سود هر سهم 628 ریال

نه ماهه: سود خالص 69 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 50 میلیارد تومان… سود هر سهم 325 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت خوراک دام پارس (غدام) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 190 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 77% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (85%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 2% و 4% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 3 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 3 میلیارد تومان… سود هر سهم 190 ریال

شرکت نوش مازندران (غنوش) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 576 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4331% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت 8% درآمد عملیاتی، به علت افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی (12524%) وکاهش هزینه های تولید (14٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 125% و 3٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 53 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 1.9 میلیارد تومان… سود هر سهم 533 ریال

شش ماهه: سود خالص 49 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 5.2 میلیارد تومان… سود هر سهم 495 ریال

نه ماهه: سود خالص 50 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 5.3 میلیارد تومان… سود هر سهم 501 ریال

سال مالی: سود خالص 57 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 3.9 میلیارد تومان… سود هر سهم 576 ریال

شرکت سالمین (غسالم) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 651 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 237% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 115% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (83%) وهزینه های فروش (191٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که به ترتیب 8% و 9٪ بود.

سه ماهه: سود خالص 51 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 59 میلیارد تومان… سود هر سهم 114 ریال

شش ماهه: سود خالص 138 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 168 میلیارد تومان… سود هر سهم 309 ریال

نه ماهه: سود خالص 219 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 265 میلیارد تومان… سود هر سهم 489 ریال

سال مالی: سود خالص 291 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 337 میلیارد تومان… سود هر سهم 651 ریال

شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1986 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 67% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (69%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن رشد کمی را شاهد بودند که هرکدام 2٪ بودند.

سه ماهه: سود خالص 4.4 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 5.2 میلیارد تومان… سود هر سهم 281 ریال

شش ماهه: سود خالص 12 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 14 میلیارد تومان… سود هر سهم 808 ریال

نه ماهه: سود خالص 25 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 28 میلیارد تومان… سود هر سهم 1603 ریال

سال مالی: سود خالص 31 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 35 میلیارد تومان… سود هر سهم 1986 ریال

شرکت پاکدیس (غدیس) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1466 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 38% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (46%) و هزینه های فروش (39٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 2 و 4 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 68 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 97 میلیارد تومان… سود هر سهم 586 ریال

شش ماهه: سود خالص 125 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 177 میلیارد تومان… سود هر سهم 1071 ریال

نه ماهه: سود خالص 142 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 220 میلیارد تومان… سود هر سهم 1217 ریال

سال مالی: سود خالص 171 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 279 میلیارد تومان… سود هر سهم 1466 ریال

شرکت ویتانا (غویتا) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 62 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 520% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 107% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (74%) و هزینه های فروش (146٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 4 و 7 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 32 میلیارد تومان… سود هر سهم 62 ریال

شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 158 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 467 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 435% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 240% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (233%) و هزینه های فروش (46٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 3 و 4 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 467 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 735 میلیارد تومان… سود هر سهم 158 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک) طی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 82 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 33 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 389% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (575%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 23 و 24 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 33 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 49 میلیارد تومان… سود هر سهم 82 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت لبنیات کالبر(غالبر) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 374 ریال شناسایی سود کرده که این عدد برای دوره مشابه سال قبل زیان 32 ریالی بوده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 93% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (74%) و هزینه های فروش (168٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 4 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 2.7 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 12 میلیارد تومان… سود هر سهم 59 ریال

شش ماهه: سود خالص 7.8 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 21 میلیارد تومان… سود هر سهم 170 ریال

نه ماهه: سود خالص 17 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 36 میلیارد تومان… سود هر سهم 374 ریال

شرکت شهد ایران (غشهد) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 542 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم افت 15% درآمد عملیاتی، به علت کاهش هزینه های تولید (18%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 1 و 4 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 68 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 97 میلیارد تومان… سود هر سهم 586 ریال

شش ماهه: سود خالص 125 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 177 میلیارد تومان… سود هر سهم 1071 ریال

نه ماهه: سود خالص 142 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 220 میلیارد تومان… سود هر سهم 1217 ریال

سال مالی: سود خالص 171 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 279 میلیارد تومان… سود هر سهم 1466 ریال

شرکت صنعت غذایی کورش (غکورش) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 2055 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 2465 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 154% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 217% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (243%) و هزینه های مالی (143%)، حاشیه سود خالص آن تغییری نداشت اما حاشیه سود عملیاتی شرکت 4% کاهش یافت.

سه ماهه: سود خالص 295 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 476 میلیارد تومان… سود هر سهم 986 ریال

شش ماهه: سود خالص 658 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 976 میلیارد تومان… سود هر سهم 549 ریال

نه ماهه: سود خالص 1096 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1549 میلیارد تومان… سود هر سهم 914 ریال

سال مالی: سود خالص 2465 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 3015 میلیارد تومان… سود هر سهم 2055 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت بهنوش ایران (غبهنوش) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1103 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 42% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (58%) و هزینه های فروش (47٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 8 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 54 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 73 میلیارد تومان… سود هر سهم 1519 ریال

شش ماهه: سود خالص 95 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 130 میلیارد تومان… سود هر سهم 2659 ریال

نه ماهه: سود خالص 81 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 129 میلیارد تومان… سود هر سهم 2270 ریال

سال مالی: سود خالص 39 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 79 میلیارد تومان… سود هر سهم 1103 ریال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1556 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 63 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 318% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 105% درآمد عملیاتی، در کنارافزایش هزینه های تولید (96%) و هزینه های فروش (85%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۴٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 7.4 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 9.6 میلیارد تومان… سود هر سهم 221 ریال

شش ماهه: سود خالص 31 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 41 میلیارد تومان… سود هر سهم 932 ریال

نه ماهه: سود خالص 50 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 67 میلیارد تومان… سود هر سهم 1496 ریال

سال مالی: سود خالص 63 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 82 میلیارد تومان… سود هر سهم 1556 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنایع غذائی مینو شرق (غمینو) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1494 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 158% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 42% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (82%) و هزینه های فروش (267٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 4 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 45 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 55 میلیارد تومان… سود هر سهم 301 ریال

شش ماهه: سود خالص 97 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 119 میلیارد تومان… سود هر سهم 651 ریال

نه ماهه: سود خالص 155 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 182 میلیارد تومان… سود هر سهم 1038 ریال

سال مالی: سود خالص 224 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 251 میلیارد تومان… سود هر سهم 1494 ریال

شرکت بیسکویت گرجی (غگرجی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم سودی شناسایی نکرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 42% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (46%) و هزینه های فروش (83٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5 و 4 درصد کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 878 میلیون تومان…. سود عملیاتی 1.2 میلیارد تومان… سود هر سهم 2 ریال

شش ماهه: سود خالص 8.1 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 8.2 میلیارد تومان… سود هر سهم 22 ریال

نه ماهه: سود خالص 1 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 312 میلیون تومان… سود هر سهم 3 ریال

سال مالی: سود خالص 174 میلیون تومان…. سود عملیاتی 584 میلیون تومان… سود هر سهم 0 ریال

شرکت صنعتی مینو (غصینو) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 823 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 246% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 111% درآمد عملیاتی و 994% درآمد غیر عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (88%)، هزینه های مالیاتی (213%) و هزینه های فروش (65٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 13 و 9 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 207 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 277 میلیارد تومان… سود هر سهم 208 ریال

شش ماهه: سود خالص 517 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 647 میلیارد تومان… سود هر سهم 518 ریال

نه ماهه: سود خالص 822 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 1008 میلیارد تومان… سود هر سهم 823 ریال

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (غپاک) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 765 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 268% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 45% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (58%) و هزینه های مالیاتی (270%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 3 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 15 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 29 میلیارد تومان… سود هر سهم 113 ریال

شش ماهه: سود خالص 35 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 57 میلیارد تومان… سود هر سهم 259 ریال

نه ماهه: سود خالص 105 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 161 میلیارد تومان… سود هر سهم 765 ریال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1805 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 208 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 142% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 73% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (70%) و هزینه های فروش (59%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 2% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 29 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 38 میلیارد تومان… سود هر سهم 354 ریال

شش ماهه: سود خالص 111 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 142 میلیارد تومان… سود هر سهم 1338 ریال

نه ماهه: سود خالص 152 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 191 میلیارد تومان… سود هر سهم 1824 ریال

سال مالی: سود خالص 208 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 237 میلیارد تومان… سود هر سهم 1805 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1010 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 535% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 103% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (94%) و هزینه های فروش (110٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 4 و 3 درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 30 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 34 میلیارد تومان… سود هر سهم 262 ریال

شش ماهه: سود خالص 70 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 81 میلیارد تومان… سود هر سهم 606 ریال

نه ماهه: سود خالص 98 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 129 میلیارد تومان… سود هر سهم 850 ریال

سال مالی: سود خالص 117 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 150 میلیارد تومان… سود هر سهم 1010 ریال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 524 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 89% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (72%) و هزینه های فروش (268٪) همراه بود، حاشیه سود خالص تغییری نداشته اماحاشیه سود عملیاتی آن 4 درصد افزایش یافت.

سه ماهه: سود خالص 8.8 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 14 میلیارد تومان… سود هر سهم 72 ریال

شش ماهه: سود خالص 28 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 41 میلیارد تومان… سود هر سهم 235 ریال

نه ماهه: سود خالص 53 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 74 میلیارد تومان… سود هر سهم 430 ریال

سال مالی: سود خالص 71 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 116 میلیارد تومان… سود هر سهم 524 ریال

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (غشان) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 795 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 136 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 324% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 141% درآمد عملیاتی، در کنارافزایش هزینه های تولید (134%) و هزینه های فروش (88%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۴٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 25 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 33 میلیارد تومان… سود هر سهم 160 ریال

شش ماهه: سود خالص 72 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 96 میلیارد تومان… سود هر سهم 459 ریال

نه ماهه: سود خالص 94 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 127 میلیارد تومان… سود هر سهم 602 ریال

سال مالی: سود خالص 136 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 174 میلیارد تومان… سود هر سهم 795 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1562 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 99 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 173% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 84% درآمد عملیاتی، در کنارافزایش هزینه های تولید (77%) و هزینه های فروش (84%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام 3٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 30 میلیارد تومان… سود هر سهم 403 ریال

شش ماهه: سود خالص 48 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 69 میلیارد تومان… سود هر سهم 922 ریال

نه ماهه: سود خالص 74 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 106 میلیارد تومان… سود هر سهم 1405 ریال

سال مالی: سود خالص 99 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 138 میلیارد تومان… سود هر سهم 1562 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه