دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره صنعت آهن و فولاد / ثبت یک رکورد منفی از ذوباقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌‌های سود و زیان شامل بخش‌‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌‌های شرکت و درآمد‌‌های ناشی از فعالیت‌‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

•    پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت

•    دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌‌های رقیب

•    هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)

•    تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمیت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامتر‌های تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) طی طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۶۸۴ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۸%)، هزینه ‌های فروش (۵۵%) و هزینه ‌های مالی (۴۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۳% و ۱۷% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۶۹۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱۷۲۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۰۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۲۲۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۳۹۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۰۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۵۳۵۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۱۹۶۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۶۷ ریال

سال مالی: سود خالص ۵۴۷۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۴۰۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۸۴ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت فولاد خوزستان (فخوز) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه به ازای هرسهم ۲۰۵ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۳۸۹۸ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۵۲%) و هزینه ‌های فروش (۵۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۲۱% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۰۷۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۵۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۷۳۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۵۵۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۸۹۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۷۴۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۵ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۱۲۴۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت کاهش ۱۴% درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید (۲۲%) و هزینه ‌های فروش (۵۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۱۸% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۰۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۶۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۸۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۵۰۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۸۷۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۰۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۱۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۶۴۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۴۴ ریال

شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۷۲۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۶% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۰%) و هزینه ‌های فروش (۳۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۴۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۵۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۵۲۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۰۵۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۵۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۰۰۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۱۹۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۵۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۴۱۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۵۴۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۲۵ ریال

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۶۸۴ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۲۲۵۸ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۱% درآمد عملیاتی، در کنار افزایش هزینه ‌های تولید (۲۵%) و هزینه ‌های فروش (۴۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب  ۳% و ۴٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۰۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۷۶۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۶۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۷۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۷۹ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۲۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷۱۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۰۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۸۳۵ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۲۶۷۰ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۹% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۲۹%)، هزینه ‌های مالی (۶۲%) و هزینه ‌های فروش (۴۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۰۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸۲۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۶۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۸۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۶۷۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۲۵۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۳۵ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۷۷۱ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۷۷۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۶%) و هزینه ‌های فروش (۶۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱% و ۱۵% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۷۹۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۶۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۲۷۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۴۴۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۷۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۷۷۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۱۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۷۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ سودی شناسایی نکرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۵۵%)، هزینه ‌های مالی (۵۳%) و هزینه ‌های فروش (۴۹%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۷% و ۲۰% کاهش یافته و درواقع منفی شدند.

سه ماهه: زیان خالص ۱۲۲ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۵۲ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۲۰ ریال

شش ماهه: زیان خالص ۷۶۲ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۶۵۹ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۱۲۴ ریال

نه ماهه: زیان خالص ۳۱۱۴ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۲۶۰۶ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۰ ریال

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۱۴۶۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت کاهش ۱۱% درآمد عملیاتی و افزایش هزینه ‌های فروش (۵۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۳% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۸۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۸۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۹۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۲۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۲۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۷۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۶۷ ریال

شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۱۱۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۱% درآمد عملیاتی و کنترل حداقلی هزینه ای شرکت اعم از هزینه ‌های تولید و فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۶% و ۱۰% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۹۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۰۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۴۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۸۴۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۳۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۷۰۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۷۸۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۵۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۷۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹۶۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۱۷ ریال

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۹۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۷۱۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۹%)، هزینه ‌های مالی (۳۳٪) و هزینه ‌های فروش (۹۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴% و ۵٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۴۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۴۸۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۳۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۷۱۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پارس فولاد سبزوار ( فسبزوار) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۹۰۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۹% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶% درآمد عملیاتی، کاهش هزینه ‌های تولید (۴۰%) و کنترل نسبی هزینه ‌های فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳۶% و۳۷٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۶۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۰۴ ریال

شرکت فولاد کاویان (فوکا) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۴۱۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۴۳%) و سایر هزینه ها (۲۷۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲% و ۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۹۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۶۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۶۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۵۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۶۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۸۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۰۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۸۴۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۴۱۸ ریال

شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (فروژ) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۴۶۶۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۷۵%) و هزینه ‌های فروش (۶۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۰% و ۱۵٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۵۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۳۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۵۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۱۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۱۸۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۱۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۶۶۸ ریال

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (فجر) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۰۱۱ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۸۵۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت  رشد ۲% درآمد عملیاتی و در کنار آن کنترل مطلق هزینه ‌های تولید و البته افزایش هزینه ‌های مالی (۱۴۱٪) و هزینه ‌های فروش (۴۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۰ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۶۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۶۴ ریال

سال مالی: سود خالص ۸۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۳۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۱۱ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۵۶۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت افت ۲۰% درآمد عملیاتی و افزایش هزینه ‌های فروش (۱۵۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۲٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱.۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲.۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۱ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳.۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴.۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۸۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳.۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۶۸ ریال

شرکت فروسیلیس ایران (فروس) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۹۶۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت افت ۵% درآمد عملیاتی و افزایش هزینه ‌های تولید (۲۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱% و ۱۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۷۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۳۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۸۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۱۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۸۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۶۹ ریال

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۱۶۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۱%)، هزینه ‌های مالی (۴۳۲۶٪) و هزینه ‌های فروش (۶۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۸% و ۷٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۹۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۷۳۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۲۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۹۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۱۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۶۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۳۳۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۳۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۱۶۲ ریال

شرکت گروه صنعتی سپاهان (فسپا) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۳۶۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۴۱ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۳۹%)، هزینه ‌های مالی (۵۶٪) و هزینه ‌های فروش (۴۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۰% و ۱۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۲۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۸۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۳۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۲۳۰۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۵۸%) وهزینه ‌های فروش (۶۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۱۱٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۰۱ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۷۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۱۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۸۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۰۰ ریال

شرکت لوله وماشین سازی ایران (فلوله) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۳۰۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹۰۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۵۲% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن، افزایش هزینه ‌های تولید (۱۰۸%) وهزینه ‌های فروش (۱۸۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۱۴٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص ۳.۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶.۵ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۵ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۷۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۹ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۰۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۹۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۰۰ ریال

شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۷۵۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۷% درآمد عملیاتی و البته در کنار آن، افزایش هزینه ‌های تولید (۱۰۸%) وهزینه ‌های فروش (۴۱%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هر کدام ۳٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۵ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۲۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۰۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۵۴ ریال

شرکت فولاد شاهرود (فرود) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۴۵۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۲۴%)، هزینه ‌های مالی، سایر هزینه ها  و هزینه ‌های فروش (۸۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن تغییر چندانی نداشتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۲۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۷۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۹۶ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۲۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۵۹ ریال

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۳۳۸ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۳۷ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۵۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید (۶۰%)، هزینه ‌های مالی (۵۸٪) و هزینه ‌های فروش (۶۲%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹% و ۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۸۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۸ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت ماداکتو استیل کرد (فماک) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۰۷ ریال زیان شناسایی کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت افت ۱۰% درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید (۴%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳۰% و ۳۲% کاهش یافته و درواقع منفی شدند.

سه ماهه: زیان خالص ۷.۱ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۹۸۱ میلیون تومان… زیان هر سهم ۱۷۷ ریال

شش ماهه: زیان خالص ۱۶ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۴.۷ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۴۰۹ ریال

نه ماهه: زیان خالص ۲۰ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۴ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۵۰۸ ریال

سال مالی: زیان خالص ۲۰ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۱.۵ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۵۰۷ ریالمنبع اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =

نوشته های مشابه